Việt Nam Bão Lửa: DVD 2: Ngô Đình Diệm

  • Sale
  • $ 15


Đây là Tập 2 của bộ phi Việt Nam Đông Á 35 Năm São Lửa với tựa đề: Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Bộ phim ghi lại 9 năm điều hàng quốc gia của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các biến động lịch sử từ 1954 đến 1963, toàn cảnh cuộc di cư 1954, hình ảnh đối đầu với các lực lượng giáo phái và Bình Xuyên, các nỗ lực phát triển lực lượng quân đội quốc gia và mối bang giao với Hoa Kỳ.

>