Việt Nam Bão Lửa: DVD 3: 365 Ngày Biến Động

  • Sale
  • $ 15


Đây là Tập 3 của bộ phim Việt Nam Đông Á 35 Năm Bão Lửa với tựa đề: 365 Ngày Biến Động.  Tập phim ghi lại toàn cảnh về những ngày tháng cuối cùng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hình ảnh về phong trào tranh đấu của Phật Giáo năm 1965, cuộc đảo chính 1-11-1963 do Tướng Dương Văn Minh cầm đầu, cuộc chỉnh lý của Tướng Nguyễn Khánh và các biến động chính trị năm 1964.

<>