Việt Nam Bão Lửa: DVD 5: Quân Lực Lãnh Đạo

  • Sale
  • $ 15


Đây là Tập 5 của bộ phim Việt Nam Đông Á 35 Năm Bão Lửa với tựa đề: Quân Lực Lãnh Đạo Quốc Gia. Bộ phim ghi lại toàn cảnh chiến trường Việt Nam trong thời kỳ 1964 - 1967 với sự tham chiến của lực lượng đồng minh qua sự điều hợp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.  Lực lượng quân đội đồng minh gồm có Hoa Kỳ, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Úc Đại Lợi, Trung Hoa Dân Quốc, Thái Lan và Tân Tây Lan.