Việt Nam Bão Lửa: DVD 6: Đệ Nhị VNCH

  • Sale
  • $ 15


Đây là Tập 6 của bộ phim Việt Nam Đông Á 35 Năm Bão Lửa với tựa đề: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà.  Bộ phim ghi lại những thước phim về Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu trong cương vị Chủ Tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia từ 1965-1967 và trong vai trò Tổng Thống thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà và mối bang giao với Hoa Kỳ từ 1967 đến tháng 4, 1975.