VIÊT NAM SỬ LIỆU TRUYỀN HÌNH - Show 01: Chiến Tranh Đông Dương

  • Sale
  • $ 0


Việt Nam Sử Liệu Truyền Hình với Lê Bình trên đài Saigon TV 57.5 hàng tuần vào Chủ Nhật  10:00 giờ sáng, 4:30 giờ trưa, và 11:30 giờ tối.